Hier gelden de volgende huis- en gedragsregels:

Algemeen

De Huis- en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen. Je bent verplicht om je aan deze regels te houden. Dit heeft als doel het uitgaansgebied gezellig, leefbaar en veilig te houden voor iedereen die er gebruik van maakt. De onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. In de praktijk kunnen andere kwesties eveneens als zodanig worden gezien.
De huis- en gedragsregels zullen door ons worden gehanteerd in zoverre ze van toepassing zijn. Deze regels gelden zowel binnen als in de omgeving van café De Stee.

Toegangscontrole

Café De Stee hanteert tijdens de weekenden een legitimatieplicht. Bij de entree wordt op een geldig id-bewijs gecontroleerd. Deze controle is ingesteld om iedereen, in verband met de algehele veiligheid, te beschermen. Indien je geen gehoor geeft aan het verzoek van de leiding om je te laten controleren of fouilleren wordt je de toegang ontzegt of wordt je onmiddellijk verwijderd uit café De Stee.
De portier heeft het recht bezoekers de toegang te ontzeggen indien deze eventueel naar objectieve maatstaven gemeten aan de gewone bezoeker:
a. niet behoorlijk zijn gekleed
b. agressief gedrag tonen
c. onder kennelijk invloed van drugs en/of andere hallucinerende middelen en/of alcohol verkeren
d. deel uitmaken van een groep groter dan drie personen
e. wapens of dergelijke bij hun dragen
f. zich in de directe omgeving luidruchtig gedragen
g. de toegangsprijs niet wensen te betalen
h. zich niet op verzoek van de portier kunnen of wensen te legitimeren
i. eerder de toegang om hierboven genoemde redenen b,c of e is ontzegd
j. eerder bij collega bedrijven om de hierboven genoemde redenen b, c of e de toegang is ontzegd
k. eerder wegens wangedrag uit het bedrijf of bij een collega bedrijf is verwijderd
l. de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt
m. geen toestemming geeft zich goed te laten fouilleren bij binnenkomst.
DE BESLISSING VAN DE PORTIER IS BINDEND

Camera’s

In en buiten café De Stee bevinden zich camera’s. Dus een ieder die ons bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen (drugs)

Je mag geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. Je mag ze zelfs niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen je vragen mee te werken aan fouillering. Weiger je te laten fouilleren of wordt je betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering en wordt het doorgegeven aan de politie.

Wapens

Je mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Wordt je gesnapt, dan waarschuwen we de politie.

Agressie, bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie tegen de ondernemer, het personeel en bezoekers (gasten) is verboden. Doe je dit toch dan wordt je verwijderd.

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag

Een bezoeker die om wat voor reden en op grond van welke oorzaak dan ook hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont, dan wel zich ten opzichte van ander bezoekers hinderlijk ophoudt en aan sommatie geen gevolg geeft, krijgt één waarschuwing. Wordt hier niet naar geluisterd dan wordt deze bezoeker verwijderd.

Consumpties

nixonder18Je bent verplicht een consumptie te bestellen. Je mag die consumptie alleen binnen het bedrijf gebruiken. Je mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

Let op!: Wij schenken geen alcoholische dranken aan bezoekers onder de 18 jaar!!

Nuttigt iemand onder de 18 alcoholische drank dan loopt deze persoon het risico dat het afgepakt en weggegooid wordt.

Toiletgebruik

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor daartoe noodzakelijk bezoek. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.

Samenscholing

Je mag niet hinderlijk samenscholen in of rondom café De Stee. Vermoedt het personeel van café De Stee een hinderlijke samenscholing dan kunnen de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Eigendommen

Je mag eigendommen van de horecaonderneming niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor flessen of lege blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing. Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet de horecaonderneming aansprakelijk stellen.

Verloren en gevonden voorwerpen

Als je in café De Stee een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan moet je dat bij het personeel inleveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk 4 weken bij de politie gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

Gokken

Gokken onder de 18 is verboden. Denkt het personeel dat de gokkende persoon nog geen 18 is, mogen zij om legimitatie vragen. Heeft deze persoon dat niet bij hem wordt de gokkast afgetikt. Als je volgens de barkeeper genoeg hebt gegokt mag hij of zij wisselen van geld weigeren.

Klachten

Heb je een klacht, van welke aard dan ook? Meld ze onmiddellijk aan een medewerker van café De Stee. Klagen na afloop heeft geen zin.

Overtreding van de huis- en gedragsregels

Als je de huis- en gedragsregels overtreedt, mag je door de horecaondernemer meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt bij de politie gemeld.